นโยบายความเป็นส่วนตัว

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

1. นิยาม

สถาบัน หมายถึง DX ACADEMY

ท่าน หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันทำการจัดเก็บ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ-นามสกุล เป็นต้น

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคล เกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ศาสนาหรือปรัชญา เป็นต้น

ประมวลผล หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

 

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผลข้อมูลส่วนบุคคล

    สถาบันมีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่าน โดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้

2.1 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา
2.2 ความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่ต้องอาศัยฐานความยินยอม
2.3 ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2.4 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะ
2.5 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์สำคัญต่อชีวิต
2.6 ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยด้วยชอบด้วยกฎหมายของสถาบันหรือของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคล

    หากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น สถาบันจำเป็นจะต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ซึ่งการขอความยินยอม (Consent) หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลก็ไม่อาจนำข้อมูลนั้นมาใช้ได้

 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

    สถาบันจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง ได้แก่ www.academy-dx.com หรือ Line @dxacademy หรือช่องทางอื่น ๆ ที่ได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางที่จะเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งหมายรวมถึง ข้อมูลจากท่านโดยตรง ที่ให้ข้อมูลไว้ในการสมัครเรียนกับสถาบัน รวมถึงเอกสารประกอบต่าง ๆ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ ที่ท่านได้มอบให้กับสถาบันทั้งในรูปแบบหนังสือหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจากแหล่งข้อมูลภายนอกอื่น ๆ เช่น ข้อมูลที่ได้รับจากพันธมิตรทางธุรกิจ เป็นต้น

 

4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกจัดเก็บรวบรวม

    4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่สถาบันเก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไป

          1. นักเรียน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นลงทะเบียนเรียนกับสถาบันในทุกรูปแบบ
          2. ลูกค้า ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้ติดต่อผ่านช่องทาง Online และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจากสถาบัน ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม
          3. คู่สัญญา ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของสถาบัน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับสถาบัน ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้า ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพ และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน
          4. บุคลากรของสถาบัน ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่สถาบัน กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากสถาบัน และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของสถาบัน

     4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับสถาบัน หรือที่สถาบันเก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น

          1. ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว
          2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ
          3. ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
          4. ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ
          5. ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของสถาบัน อาทิ ข้อมูลลงทะเบียนสมัครใช้บริการระบบ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานของท่าน เป็นต้น
          6. ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์  ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ  พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลที่สถาบันได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
          7. ข้อมูลอื่นๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา เป็นต้น

 

5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

    สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับตามที่กฎหมายกำหนด และวัตถุประสงค์ที่กำหนดข้างต้น ทั้งนี้ สถาบันอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่หน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย

 

6. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

    6.1 สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
    6.2 สถาบันจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากระยะเวลาดังกล่าวสถาบันอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของสถาบัน โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้

    7.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้สถาบันทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน
    7.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
    7.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และสถาบันจะดำเนินการดังกล่าว หากอาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอก หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่สถาบันสามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า
    7.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านอาจขอให้ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ข) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และสถาบันไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป
    7.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสถาบันต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ และ/หรือ สถาบันไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้สถาบันเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว
    7.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
    7.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม: ในกรณีที่สถาบันอาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับสถาบัน
 

8. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

    สถาบันได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 

9. วิธีการติดต่อ

     หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อผ่านช่องทาง

Emailacademy.dx@gmail.com

Line @dxacademy

 

10. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

      สถาบันอาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

Loading...